Filiyka si zasluzhava

Обучението по Atex, т.е. обхватът на обучението се оценява и предизвиква в зависимост от нуждите на конкретна марка или организация. Следващият списък показва най-важните въпроси, въз основа на които се разработва окончателният план за обучение. Този списък, ако е приложимо, ще се разшири, за да включва допълнителни издания.

https://proengine-ultra.eu/bg/ProEngine Ultra - Климатик за гориво, който ще ви спести много!

Обучението на Atex включва:правни основи, свързани с безопасността на експлозията: директива ATEX137 и национален регламент,ATEX95 директива и национално регулиране; & nbsp; взаимни отношения между двете директиви ATEX137 и ATEX95,правни основания, свързани с пожарната безопасност: наредба на МВР и администрацията от 7 юни 2010 г. относно противопожарната защита на помещения, сгради и апартаменти; взаимен контакт с правилото ATEX137,важни правила за класифицирането и разположението на зоните за опасност от експлозия; екстремна оценка на полезността на параметрите за експлозия на газови, течни и прашни пари,електростатично заземяване - гравитация, дизайн и допълнителни технически решения,видове мерки за защита от експлозия, предприети в сектора и основните истини по техния избор; основни правила за обезопасяване на технологични инсталации срещу риск от експлозия,примери на единицата, илюстрираща ефективността на използването на отделни системи за защита от експлозия,основни правила за безопасно писане на неща и работа с машини на експлозивни повърхности,примери за експлозивни ситуации в сектора,степента и наличието на вентилация и обхвата на опасност от експлозия, например при газови инсталации, водород, пропан-бутан, ацетилен; точки за зареждане на батерията, предпазни шкафове за съхранение на химикали,електрически машини в потенциално експлозивна атмосфера - общи указания за монтаж на устройства,опасност от опасен провал в сектора; избрани трудности, свързани със системи за съхранение, обезпрашаване, карбуризиране в електроцентрали, ограничения, свързани с използването на система за предпазване от експлозия,процес и бързи заплахи по линии от биомаса.